അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 5 [Achu Raj] 472

167924 Kambi Views

 

അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 5

Anjali theertham Part 5 bY Achu Raj | Previous Parts

AMvK`n]pw i^ns]]pw fWh_nªp sW©ns`än] Wn§Äs¡ÃmkÀ¡pw F³s_ Wµn…

fpOt¯¡v k¶ {bNmlw H^p ssd¡nsâSm\v F¶v i^n¡v fWhn`m]n…i^n tkP¯n Ss¶ Hjnªp NnX¶ B sWXpwdp^]psX sshXn`m]pÅ sI_n] Sq\nWp f_knt`¡v Wn¶p….
hpf`S]psX tISW]ä l^o^w At¸mapw ^àw kmÀt¶m`n¨p AknsX Ss¶ NnX¡pN]m]n^p¶p….ASnt`¡p tWm¡m³ i^n¡v fWhp k¶nÃ…SWn¡p tWs^ k¶ {bNmlw A¸ tW^¯nWp tlgw Wn¶t¸mÄ i^n¡v sSÃp Blzmhfm]n….i^n hq£n¨p tWm¡n]t¸mÄ ssd¡n Wn¶pw BXn]mXn ^mK³ C_§p¶Sv N*p….
A]mapsX Nm`pNÄ At¸mapw Wn`¯p_In^p¶nà ,,,ko*pw A^]n Wn¶pw fUy¯nsâ Np¸n FXp¯p ^mK³ AX¸v Sp_¶p ASv NpXn¨psNm*v B Np¸n sWXpwdp^¡v tWs^ F_nªp….i^n¡v fp¶ns` H^p sI_n] NÃn S«n B Np¸n sbm«n sS_n¨p…^mK³ ASpN*v In^n¨Sv tbms` i^n¡v tSm¶n…
bs£ A]mapsX AXp¯ Wo¡w i^ns] sl^n¡pw sM«n¨p…F¶pw k¶p Njnªm tWs^ koXnWpÅnt`¡v N]_n tbmNm_pÅ ^mK³ bs£ At¸mÄ AknsX Ss¶ Wn¶psNm*v Sm³ k`ns¨_nª Np¸n]psX In¶n InS_n NnX¡p¶ InÃpNant`¡v tWm¡n Wn¡pN]m]n^p¶p….
F§sWs]¦n`pw AknsX Wn¶pw tbmNm³ {lfn¨p sNm*n^n¡p¶ i^n¡v bs£ ^mK³ AknsX DÅSpsNm*v Njn]msS tbm]n..
S³s_ KoknSw CknXw sNm*v AkhmWn¡pN]m\tÃm F¶Sv i^n]n h¦Xfp*m¡n…H¶v sbm«n¡^]m³ Ak³ B{Pin¨p bs£ ASnWpw AkWm]nÃ….
^mK³ i^ns] ko*pw sM«n¨psNm*v sWXpwdp^]psX AXpt¯¡v sk¨v sk¨v BXn]mXn WX¡m³ SpX§n…Culz^m Mm³ F´v sI¿pw…C]mÄ hpf`Ss] Nm\p¶ Wnfngw F³s_ KoknSw CknsX AkhmWn¡pw..ASp_¸m\p…..AMvK`n AktamXv– Mm³ F´v hfmUmWw b_]pw t`mNw Fs¶ sb®v bnXn]³ F¶v knan¡ntà Wn]fw Fs¶ sNm`bmSNn F¶v knan¡ntÃ….
i^n]psX In´NÄ NqXn NqXn k¶p..Ak³s_ S`t¨m_nt`¡pÅ ^vàt]m«kpw NqXn…bs£ AW§m³ Njn]msS B sI_n] Sq\nWp f_kn i^n F§tWms¡t]m bnXn¨p Wn¶p….
^mK³ ko*pw fpt¶m«p k¶psNm*v– In¶n InS_n] Np¸n InÃpNÄsb_p¡n FXp¡m³ SpX§n…tim C]mapsX H^p thkW ftWmemkw…Cu hf]¯v..i^n ^mKsW fWvhm {bmNn…
NpWnªp Wn¶p t{b]mht¯msX B Np¸n Ng\§Ä FXp¯p ^mK³ H¶v Ipäpw tWm¡n bn¶oXv ASv Na]m³ F¶k®w A]mÄ sk¨p sk¨v f_pklt¯¡v WX¡m³ SpX§n..
CSv Ss¶ Akh^w F¶v fWhn`m¡n] i^n ^mK³ Sn^nª fm{S]n AknsX Wn¶pw bSns] C_§n Ak³s_ hÀk làn]pw FXp¯p AknsX Wn¶pw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Achu

168 Comments

Add a Comment
  1. Achuvee ennu varum…?

  2. achu broo .. nammde part kananillalloo .. eppo varum??

    1. ഉടനെ വരും ബ്രോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan