ബാംഗ്ലോര്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍  2 [ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാങ്ങോവര്‍ ] 446

138115 Kambi Views

 

ബാംഗ്ലോര്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ മായ

ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാങ്ങോവര്‍ 

BANGALORE ORMMAKAL PART 2  New year Hangover NOVEL AUTHOR:Susan | Previous Part

 

 

Wà f]¡¯n B]n^p¶ Mm³ bSns] N®pNÄ Sp_¶p. FWn¡v Fsâ S` N_§p¶ tbms` tSm¶n. bmSn N®p Sp_¶ Mm³ Ipäpw tWm¡n. _qfns` ss`äv Hmcv– B]n^p¶p. sdZv `m¼nsâ A^* skan¨w fm{Stf fp_n]n D*m]n^p¶pÅp. At¸mjpw bmSn f]¡¯n B]n^p¶ Mm³ bSns] N®pNÄ Wà tbms` Sp_¡m³ {lfn¨p.

Fhn]psX S\p¸v Nm^\w Fsâ l^o^w Bt^m bpS¸v sNm*v fqXn]n^p¶p. hmVm^\]m]n hW B\v Fs¶ bpS¸n¡m_pÅSv. Ft´m FWn¡v bt* S\p¸v A{S Cãw AÃ. bs£ hW`nWp Fhn WnÀdÔw B\v. ASv sNm*v Ss¶ Fhn]psX S\p¸n hW`nsW]pw sN«n bnXn¨p sNm*v D_§m³ FWn¡v kÃm¯ H^nãw B\v.

A§sW M§Ä b` ^m{SnNan`pw H^pfn¨p sN«n bnXn¨p sNm*v NnX¶p_§n]n«p*v. bqÀ\ WPvW]m]n Aksâ IqXv S«n NnX¡pt¼mÄ FWn¡v H^p kÃm¯ co B\v. A§sW DÅ ^m{SnNan H^p Nan CÃmsS M§Ä¡v D_¡w Nn«nÃm]n^p¶p. Ak³ Ct¸mÄ Fsâ KoknS¯nsâ emPfm\v. AkWnÃmsS FWn¡nt¸mÄ D_§m³ bäm¯ ØnSn B\v. Nm^\w M§Ä ^*p tb^pw AN`m³ Bkm¯ knVw AXp¯n^p¶p.

AkWp Fsâ thmcväv B] fp`Nsa]pw I´nNsa]pw Smt`m`n¡msS D_¡w Nn«nà F¶v Ft¶mXv b` Sk\ b_ªn«p*v. FWn¡pw AsSms¡ Cãw DÅ Nm^yfm\v. Ak³ Fsâ fmUN NpX§sa St`mXpt¼mÄ FWn¡v b_ª_n]n¡m³ Bkm¯ H^p hpOw Nn«n]n^p¶p. AkWp Fsâ fp`]pw I´n]pw N*m Ss¶ H^p S^w {em´naNpw. ASnWm Aksâ N^kn^pSv Nm^\w FWn¡v hmfmWyw k`n] fp`Napw I´nNapw B]n^p¶p.

AkWp Cãw DÅt¸mÄ FÃmw AkWp Fsâ l^o^¯n F´pw sI¿m³ Mm³ bqÀ\ h½Sw sNmXp¯n^p¶p. Ak³ Fsâ tUi¯v F´v sI]vSm`pw AtSms¡ FWn¡pw Cãw DÅ Nm^yw B\v. Aksâ N^`maWw Nm^\w Fsâ l^o^¯nsâ fp³ bn³ emP§an Wà fpjp¸v D*m]n^p¶p.

hv{So l^o^¯nsâ ewPn Ss¶ AkapsX fp`]pw I´nNapw B\tÃm. Ak]v¡v F{S k`n¸w NqXpt¶m A{S]pw WÃSv. A¡m^y¯n Mm³ emPykSn B]n^p¶p. ssUkw Fs¶ A¡m^y¯n Wà tbms` AWp{Pin¨p. ASnWp bn_Nn Fsâ]pw hW`nsâ]pw N^§Ä B\v. M§apsX A²zmW¯nsâ c`w B]n«m\v Fsâ fp`Napw I´nNapw k`n¸w k¨Sv.

b*v ¹hv– XpknWp bYn¡p¶ hf]¯v FWn¡v fp`NÄ Sos^ sI_pSm]n^p¶p. ASv Nm^\w NqsX bYn¡p¶ b` B¬ Np«nNapw Fs¶ tWm¡m¯ tbms` FWn¡v tSm¶n. F¶m Fsâ NqsX D*m]n^p¶p k`n] fp`NÄ DÅ sb\v Np«nNsa AkÀ Nm^yfm]n Ss¶ tWm¡n]n^p¶p. KoknS¯n BUyfm]n fp`NÄ sI_pSm]n F¶ tSm¶Â Fs¶ B hf]¯v tk«]mXn. A¶v fpS F§sW fp` N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Updated: May 16, 2018 — 9:57 PM

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

susan

6 Comments

Add a Comment
  1. വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തി രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാം ഭാഗം തെന്നെ വീണ്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

  2. Ethu onnam bjagam thannayanallo susan …ethinte randam bhagam avida …waiting for next part .

  3. it is same first pary
    we are waiting for next part

  4. ഇത് ഒന്നാം ഭാഗം തന്നെയല്ലേ new ഇയർ സ്‌പെഷ്യലി എഡിഷനിൽ വന്നത്
    എന്തായാലും ഇതിന്റെ ബാക്കി കാണാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാരുന്നു എഴുതുമല്ലോ അല്ലെ ?

  5. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്, മായയുടെ ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി, അടുത്ത ഭാഗം വേഗം വരട്ടെ l.

  6. രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആണ് വായിക്കാൻ ഇരുന്നത്. ഇത് ഒന്നാം ഭാഗം വീണ്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒന്നും അല്ലലോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan