എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥ 1 501

89601 Kambi Views

 

എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥ 1

ENTE JEEVITHATHIL NADANNA KADHA BY SABAN

FWn¡v N¼n¡TNÄ km]n¨n«pÅ A_nkv fm{Stf DÅq Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶ NT B^psXs]¦n`pw KoknS¯n WX¶ NT]pfm]n Fs´¦n`pw dÔfps*¦n ASv ]mUrÝnNw fm{Sw.
F³s_ tb^v hpdn, Cu tb^v _n] Aà F¶v Wn§Ä¡v FÃmkÀ¡pw A_n]p¶Sm]n^n¡pw. CWn NT]nt`¡v k^mw. CSv WX¡p¶Sv H^p ^*p kÀgw fpt¶]m\v. Mm³ AVnNw h-vNqÄknUymeymhw H¶pfnÃm¯ H^p kyàn]m\v bYn¡m³ fnXp¡³ B]SpsNm*v b¯mw ¢mÊn Ss¶ knUymeymhw WnÀ¯n. bns¶ hm¼¯nNfm]n H^pbmXv k^pfmWw DÅSpsNm*v Nq`n¸\n¡v tbmtN*n k¶p. MmWmUyw H^p td¡_n td¡_n NX]n`m\v KoknSw SpX§p¶Sv. AknsX Wn¶v Nn«p¶ k^pfmWw SnN]m¯Sv sNm*v Mm³ B b\n Dtb£n¨v H^p C`{Îogy³ tKm`n bYn¡m³ C_§n. A§sW H^p C`{ÎogyWm]n Ct¸mÄ tKm`n sI]vSp tbm^p¶p.
Np_¨pWmam]n FWn¡v tKm`ns]m¶pfnÃ. A§sW C^n¡p¶ hf]¯m\v Fs¶ C`{Îogy³ b\n bYn¸n¨ F³s_ Blm³s_ tNmÄ k^p¶Sv.
Blm³, FXm hpdn FWn¡v Wns¶ him]w Bklyfp*v, FWn¡v H^p bpSn] tKm`n Nn«n]Sv Nm^\w Mm³ fpt¶ sI]vSp k¨ H^p tKm`n]psX Np_¨v emP§Ä fm{Sw SoÀ¡m³ dm¡n]ps* Wo H¶v AknsX sI¶v ASymklyfm]n BtKm`n SoÀ¯v sNmXp¡\w. WnW¡v Ct¸mÄ tKm`n Cà F¶v A_nªp ASpsNm*m\v Mm³ Wns¶ knan¨Sv.
Blm³ A{ZÊv S¶Sv {bNm^w Mm³ tKm`n GsäXp¡m³ tk*n B ko«n tbm]n. hmfmWyw sSänÃm¯ H^p sI_n] 4 sdZv_qw DÅ koXm]n^p¶p ASv ASn³s_ FÃm b\nNapw Njnªp CWn InÃ_ C`{Îog³ kÀ¡v fm{Sfm\v ASn dm¡n]p*m]n^p¶Sv.
Mm³ sI¶t¸mÄ ko«pXfØ AknsX D*m]n^p¶p AkÀ FWn¡v dm¡n]pÅ tKm`nNÄ Nm\n¨p S¶p ASp{bNm^w Mm³ km§m³ DÅ hmVW§apsX `nÌv FXp¯p.
hmVW§Ä km§mWpÅ ssbh]pw km§n Mm³ tbm]n. hmVW§saÃmw km§n Sn^n¨p tbmNp¶ hf]¯m\v AXp¯ NX]n N¼n¡p«³ dp¡v Sq§p¶Sv N*Sv. GSm]m`pw Mm³ Hä]v¡v DÅq B ko«n tKm`n¡v .hf]w tbmkm³ tks_ fmÀ¤w H¶pw CÃm¯Sv Nm^\kpw bns¶ bpSn] tWmk`m] U Nm^\kpw MmsWm¶p km§nsk¨p.
Sn^n¨p Mm³ tKm`n Ø`¯v F¯n F³s_ tKm`n]n {btkln¨p. CWn e£\w Njn¨n«v dm¡n tKm`n sI¿mw Sn^nªptWm¡n]t¸mÄ tI¨n ASm D¨¡pÅ e£\kpfm]n k¶n^n¡p¶p.
Mm³ e£\w Njn¡m³ tk*n C^p¶t¸mÄ tI¨n Mm³ sI¿p¶ tKm`nNÄ FÃmw tbm]n tWm¡n . 10 WnfngwsNm*v F³s_ FÃm b^nbmXn]pw Njnªp Mm³ Np_¨p hf]w C^n¡mw F¶v N^pSn _qfn sI¶p. At¸mjm\v ^mkns` km§n] bphvSN¯n³s_ Nm^yw HmÀ½ k^p¶Sv N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Saban

7 Comments

Add a Comment
 1. Nannayittundu vegam thudaroo

 2. തുടക്കം കൊള്ളാം.

 3. Thudakkam kollam saban ..nalla theme ,adipoli avatharanam ..keep it up and continue saban ..

 4. ആത്മാവ്

  ബ്രോ, കുഴപ്പങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ബ്രോ ധൈര്യമായി എഴുതിക്കോ കട്ട സപ്പോർട്ട്. കഥ ഇഷ്ട്ടമായി.. ആ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയെയും പറ്റുമെങ്കിൽ മകളുടെ കളിയും കൂടി പോരട്ടെ… ഹ… ഹഹ… ഹഹ.. ബാലൻസിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. By സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈.

 5. Nice starting man Good
  Waiting for next part

 6. Kollam Nalla thudakkam adipoli avathranam nice aYittundu …
  Please continue ..

  Waiting next part

 7. ഇതില്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാല്‍ മതി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan