ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം 4 [ ഹീറോ] 1153

159710 Kambi Views

 

ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം  4

Kambi Kathakal Hariyude Avadhikkalam Part 4 bY HERO

CLICK READ PREVIOUS PART

 

bp_¯v fj SNÀ¯p sNm*n^n¡p¶p Hms^m sh¡âpw Njn]pt´m_pw Fsâ I¦nXn¸v NqXn¡qXn k¶p FWn¡v sSm*]n Wn¶pw Bim^w C_
§mSSv tbms` tSm¶n Mm³ H^p ^oSn]n Bim^w Njn¨v SoÀ¯v Fjp
tssWäv tbm]n ssNNjpNn Mm³ ko*pw thmc]n k¶n^p¶p “” tIm_v fSn
]m]n^pt¶m tfmsW”” A½p Ft¶mXv tImUn¨p
Mm³: fSn]m]n^p¶p A½p Mm³ ^m{Sn]n Np_t¨ Njn¡p
A½p: At¸m ^m{Sn]n knl¶ms`m
Mm³: BÀ¡v FWnt¡m WÃ Nm^yfm]n Mm³ N«n`v N*m At¸m D_§pw
A½p: Wo tbm]n NnX¶p Na]tà Ft¶ sNm*v fp_n]n NnX¯n]nt« NnX¡mkp
Mm³: fv l^n A½p
A½p: l^t\y km]NjpNm³ skÅsfXpt¯map
fmfn M§Ä fq¶p tb^pw Njn¨ bm{Skpfm]n AXp¡a]nt`¡v tbm]n tlgw H^p bm{S¯n A½pknWv km]NjpNmWpÅ skÅkpfm]n k¶p
A½pknsW sNm*v km] NjpNn¨p tlgw A½pknsâ Nm`n Hm]nÂsfâv bp^«n “”im tfmta bSps¡ “” tkUW sNm*v A½pknsâ N®p Wn_ªptbm]n “”Np_¨v tkUW Nm\pw At½ Wmas¯¡v Np_kmNpw””
A½pknsW hfmSmWn¸n¡m³ F¶ k®w fmfn b_ªp Hm]nÂsfâv_v
bp^«n]SnWv tlgw Mm³ A½pknsW tNm^ns]Xp¯v A½pknsâ fp_n `£yfm¡n WX¶p Fsâ bn¶ms`w fmfn]p k¶p Mm³ A½pknsW A½pknsâ N«n`n NnX¯n
tlgw A½pknsâ sWän]n H^p½]pw sNmXp¯p “”i^n CXnsk«p¶p*v C¶n Xokn N*v C^ns¡*m NnXt¶map”” A½p Ft¶mXv b_ªp
Mm³’. l^n]½p
A½p: l^t\y B cm³ Ct«¡p fp³ kmSn`v bq«m³ f_¡*m bm{Sw fpjpk³ NjpNn sk¨n«v NnXt¶map
fmfn: l^n]t½
MmWpw fmfn]pw A½pknsâ fp_n]psX bp_t¯¡v WX¶p fmfn ss`äv Hmcm¡n cm³ C« tlgw bp_t¯¡n_§n A½pknsâ fp_n]psX kmSn`X¨p Mm³ fmfns] bn¶n Wn¶pw sN«n¸nXn¨p fmfn]psX bn³Njp¯n
 Ip*p tIÀ¯p Fsâ Np® fmfn]psX I´n]n S_¨p Wn¶p Mm³ ^*p
ssNNapw fmfn]psX fp`]n sNm*v sk¨p fmfn NpS_n fm_n AXp¡a]nt`¡v HmXn MmWpw fmfn¡v bn¶ms` HmXn AXp¡a]n F¯n]Spw Mm³ fmfn]psX N¿n N]_n bnXn¨v F¶nt`¡v AXp¸n¨p fmfn
Fsâ sM©nt`¡v Imªp Mm³ ^*p ssNNÄ sNm*po fmfn]psX fpOw bnXn¨p]À¯n BtIm^¨p*pNÄ Fsâ Ip*pfm]n tIÀ¶p M§Ä FÃmw f_¶v Ip¼n¨p Mm³ fmfns] ^*p ssNNÄ sN*pw k^nªv fp_p¡n Mm³ ssNNÄ SmsjNn_¡n fmfn]psX WnSd§an sNm\pvXp sk¨p ASv ^*pw sfsà sM¡n fmfn S` bn¶nt`¡v ANän “”i^n Wo fp_n]nt`¡v tbm Mm³ k^mw bm{Sw NjpNn Npan¨ tlgw Mm³ Wnsâ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

8 Comments

Add a Comment
 1. ബ്രോ അടുത്ത പാർട്ട്‌ വന്നില്ലല്ലോ,ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു

  1. അടുത്ത പാർട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

 2. കഥ സൂപ്പർ. Nyce പാർട്ട്‌ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു….

 3. അടിപൊളി. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 4. സൂപ്പർ
  അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ

 5. Super ..adipoliyakunnundu katto ..nalla avatharanam ..keep it up and continue hero..

 6. Super..continue

 7. കൊള്ളാം, സൂപ്പർ ആവുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan