കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ 2 [ശ്രുതി] 542

65583 Kambi Views

 

കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ 2 [ശ്രുതി]

KOCHU KOCHU SANTHOSHANGAL 2 BY SRUTHY

കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ വായിക്കുക – CLICK 

AkÀ Fsâ tSmant`¡v CXSp SpX S«n¨v tIÀ¶v, Wn¶p…

dhn Wà Sn^¡m\v… k*n bm^n¸Ån Njnªp… C^p«v ko\p SpX§n… ss`äv C«n«nÃ…

Mm³ bSns] Fsâ ssN¸¯n Ak^psX CXSp SpX]n fp«n¨p….

AkÀ H^p NpÀ¯]pw, s`¤n§vhpw B\v V^n¨n^n¡p¶Sv…

AkÀ H¶v tIÀ¶v Wn¶p… Wà Sn^¡m]SnWm B^pw {l²n¡p¶nÃ… Ipäpw tWm¡n Mm³ ASv D_¸v k^p¯pN]pw sI]vSp…

sfsà Fsâ Iq*v kn^ H¶v- Wo«n Mm³ B SpX]n bSns] AfÀ¯n…

sfsà ssN Smtj¡v sNm*ptbm]nN¼nNp«³.sWäv, NpÀ¯ Énäv DÅ S^w B\v… Mm³ sfsà fpNant`¡v tWm¡n… A{S tW^w Fs¶ tWm¡n]n^p¶ AkÀ sbs«¶v tWm«w bp_t¯¡v B¡n…

Mm³ Smtj¡v Wo¡n] ssN sNm*v fp«nWv sSm«pfpNan H¶v sSm«p…

AkÀ H¶v bn¶nt`¡v Wo§n… bns¶ sfsà Sn^n¨p N¿n SpX fp«n¨p…

Mm³ sSm«n^p¶ fp«nsâ fpNans` emP¯v Wn¶v sfsà fpNant`¡v sNm*ptbm]n…

AkÀ Fsâ fXn]ns` ^*v dm¤ns`¡pfm]n tIÀ¶v Wn¶p… Ct¸mÄ Nm\p¶kÀ¡v hz´w dmPv– sNmXp¯SnWp AXp¯v AkÀ Wn¡p¶p Ft¶ tSm¶q…

k`Sp SpX]nÂ, s`¤n§vhnWp bp_¯v A^n¨p N]_n] Fsâ kn^ sfsà Ak^psX bmân]psX Sp¶`nsâ SXn¸n S«n Wn¶p… Ak^psX k`Sp Nm`n bmân C«n^p¶ emPw…

CWn F´v F¶v A_n]msS bmân]psX B Sp¶`nWv fpNan SXknsNm*v bSns] Fsâ Nm`v Ak^psX Nm`n SjpNn Wn¶p…

sbs«¶v, A{bSo£nSfm]n Ss¶ Ak^psX H^p Wo¡w… fpt¶m«v H¶v fm_n] Ak^psX bmân]psX WXpknt`¡v Fsâ kn^ S«n…

t^mfw CXSpÀ¶ bq_m\v… fp¶n fp«n] kn^`nWv BUyw tSm¶n]Sv ASmkpw…

GSm]m`pw C¶s¯ ]m{S sNmÅmw…

sfsà kn^ Wo«n B bq_n H¶v fp«n¨p… bSns] H¶v b^Sn…

WXpkn B Im`v Ns*¯n]t¸mÄ sI_ns]m^p ht´mgw…. sfsà B Im`nÂ, bân]v¡pw s`¤n§vhnWpw fpNan`qsX bSns] kn^`m k^¨p…

bSns] k^]v¡p¶Sv SmjpN`nWpw, bSns] DÅ D^]v¡`nWpw kjnfm_n…

AkÀ Nm`v bSns] Nm`n tIÀ¯v sk¨p, Mm³ Fsâ tN«pÅ sI^p¸v Ajn¨p…

Nm`pNÄ S½n H¶v tIÀ¯v D^hn…

k*n sNmÃw NX¶p, N^pWmP¸nÅn F¯n, Sn^¡n k`n] fmäfnÃ…

bs£ fp¶n Wn¶v Ban_§n, bn¶n Wn¶pw N]_n…

“”FÃmk^pw H¶v fpt¶m«v N]_n N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ശ്രുതി

9 Comments

Add a Comment
  1. Raja vayikan kayunilla

  2. കൊള്ളാം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ആയി കാത്തിരിക്കുന്നു.

  3. Kollallo sruthi ..adipoliyakunnundu katto .pinna page kuttan sramikana sruthi..

  4. Onnum vayikan patunillalo

  5. കൊള്ളാം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

  6. Kollam nannaYittund Nalla avathranam adipoli aYittundu ..

    Adutha part pettanu tharane

  7. Very nice. Oru originality und

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan