ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 8 [കെളവനും ഉമ്മയും] 886

212783 Kambi Views

 

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 8

NJAN KADHAYEZHUTHUKAYANU PART 08 BY CASANOVA PREVIOUS PARTS


NnX¶Sp fm{Stf HmÀ½s]mÅp Mm³ A_n]msS D_§nt¸m]n .

fmÀ¡än tNÄ¡p¶ ‘I_ b_ ‘ lÐw tN«m\v Mm³ WoäSp . sb®p§Ä FÃmk^pw Fs´ms¡t]m b_ªp sNm*n^n¡pkm\v . In`À fpXn IoNp¶p,

In`À AÀ²WPW]m]n khv{S§Ä fm_p¶p . WKvfpsâ Sp_n¨p Wn¡p¶ fp`NÄ N*p A_n]msS Fsâ Np«³ k`w sk¡p¶Sm]n tSm¶n .

Bt^m Nfnjv¶p Wn¶p gZv[n CXp¶Sm]n N*p . WÃ kXnskm¯ I´n . BÀ¡m]m`pw W¡nSpX¡m³ tSm¶pw . Mm³ A`vb tW^w AsSÃmw BhzUn¨p AknsX Ss¶ NnX¶p .

sbs«¶v D½ bp_¯p Wn¶pw _qfnt`¡v– UrSn]n k¶p . Fs¶ Fjpt¶`vbn¡mWm]n AXp¯v k¶p .

S«n Fjpt¶Â¸n¨p tkPw Npan¨p r`f_y BNm³ b_ªp .

dmSv–_qfn N]_n]t¸mÄ Fs´¶nÃm¯ H^p {btSyN f\w FWn¡Wpeks¸«p . Cu sb®p§apsX FÃmw Wo^m«v NjnªStÃ… Bs^ms¡ Fs´ms¡ sI]vSpsk¶v BÀ¡_n]mw

hz]w fWÊn In´n¨p Mm³ tkPw Npan¨p bp_t¯¡n_§n . AkhmW Unkhw Nmt\*sSÃmw N*p bmSn^m{Snt]msX M§Ä Sn^n¨p shâ_n Ss¶ F¯n .

Npt_ ssd¡pNapw Nm_pNapw ASnsâ {cân M§sa]pw Nm¯p Wn¡p¶p*m]n^p¶p . AÀiSs¸« AkNmlnNÄ ASmSp k*nNan N]_n ko«nt`¡p tbm]n .

F´p sI¿psf¶v A_n]msS Mm³ D½msW tWm¡n . D½ tcm\n B^psXt]m NqsX hwhm^n¡p¶Sm]n N*p .

5 h.m Uq^fpÅp ko«nt`¡p… kà Hmt«m]pw Nn«n]m M§Ä¡pw ko«nt`¡p tbmNmw. AsSm¶pw In´n¡msS D½ tcm\n fpjpNn Wn¡m]n^p¶p . tcm¬ knan Njnªp In^n¨p sNm*p D½ AXpt¯¡v k¶p .

‘B^m]n^p¶p F¶p bSnª lЯn Mm³ tImUn¨p .

^m{Sn Hä¡v ko«n tbmN* F¶p b_]m³ D¸ knan¨Sm¶p D½ b_ªp .

bns¶ F´p sI¿psf¶v Mm³ tImUn¨t¸mÄ AXp¯v gm³ hm_nsâ ko«n C¶v Wn¶p Wmsa ^mkns` W½psX ko«nt`¡p tbmNmWm b_sª .

NqsX 2 sb®p§Ä NqXn D*m]n^p¶p . WKvf B^psXt]m NqsX ssd¡n tN_n tbm]n . h`ow Ssâ ssd¡v FXp¯pw ko«nt`¡p tbm]n .

bp_¯p Wn¶p Nm\pt¼mÄ sI_ns]m^p koXm]n«m FWn¡mUyw tSm¶n]Sv . M§Ä DÅnt`¡v N]_n]t¸mÄ Fsâ tSm¶Â sSäms]¶p FWn¡v fWÊn`m]n.

eqfn¡Xn]n H^p Wn`]pÅ koXm]n^p¶p N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Casanova

7 Comments

Add a Comment
 1. Kollam .. adipoliyakunnundu katto..swantham makan ummayuda kali kandu vanam adichu nadakkunnu ..ummaya balamayee kalikkan vayya …keep it up and continue Casinova.

 2. Next part vegam

  1. Part 9 Submitted…
   ക്ഷമിക്കണം…
   ഇനി അല്പം കാത്തിരിക്കണം

 3. Kollam .kurachu udane thanne next part post cheYNe. .. flow nashttapedum allangil

  1. കഴിയാവുന്നോളം ശ്രമിക്കാം

 4. നന്നായിട്ടുണ്ട്. കളി കുറച്ചുകൂടി കമ്പിയടിപ്പിച്ചു വിസ്തരിച്ചാൽ ഏറെ നന്ന്‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan