പണിപ്പുര 4 [Dhivya] 523

152875 Kambi Views

 

പണിപ്പുര 4
Panippura Part 4 | bY Dhivya | Previous Parts

 

AXp¯ ^*p Unkhw Unky¡v Sn^¡m]n^p¶p. A½]psX ko«n ( eÀ¯mknsâ ‘A½) knkmiw D*v ASnWp H^p Unkhw fp³tb tbm]n ..

knkmiw lWn BjvI B\v AkÄ skÅn BjvI Ss¶ tbm]n sI¶ bmsX tfm³ AknsX]pÅ Np«nNapsX NqsX Nan¡m³ tbm]n ..

AknsX Unky¡v Nq«pÅSv A½]psX tI«sâ f¡apsX em^yfmÀ ..AWnS]pw tlme]pw . Akt^mXp Unky Np_¨p tW^w ko«p Nm^yw A§sW]pÅ kntlg§Ä FÃmw hwhm^n¨n^p¶p..

knkmifm]Sp sNm*p ASnTnNÄ NqXpSÂ D*m]n^p¶p.. ASp sNm*p Unky AWnS ]psX]pw tlme ]psX]pw NqsX B\v NnX¶Sv… AWnS C^p Wn_kpw tlme skap¯n«pw B]n^p¶p.. ^*mapw ASymklyw SXn]pw D*m]n^p¶p.. tlme hnWnfmWXn doWm Bâ\n]psX tdmZn tg¸pw ..AWnS .
W½psX WXn hKnWns]tbms`]pw B]n^p¶p..^*mapw NnXn`³ I^¡pNÄ..

B^m\v NqXpSÂ sf¨w F¶p b_]m³ bänÃ

^*msa]pw N*m Wà N¼n `q¡m\v–

3 Bapw _qfn F¯n NnX¶p..bns¶ Nps_ tW^w hwhm^n¨p NnX¶p

AWnS Unky t]mXv tImUn¨p ..Unkym Wnsâ sNtXym³ k^m_ntÃ.

Unky b_ªp ..’A½ Ct§m«p k^p¶Snsâ fp³bv k¶ptbm]Sm .

tlme At¸mÄ tImUn¨p .At¸mÄ Nm^y§Ä H¶pw WX¡m_nà AsÃ..

Unky F´p Nm^yw …At¸mÄ AWnS.b_ªp.. ko«ns` Nm^y§Ä ininin F¶n«p H^p B¡n] In^n In^n¨p….. Unky¡v AkÀ Dt±ln¨Sv fWhn`m]n..
H¶p tbm AWntS.. F¶m`pw Wn§apsX tbms` AÃtÃm Wn§sX sNtXym·mÀ PÄcn Asà At¸mÄ Wn§atà NqXpS b«n\n… bns¶ ko«n b«n\n Bs\¦n bp_¯p tbm]n Njn¨p knl¸p fmäp¶k^pw D*v…

At¸mÄ AWnS Unkyt]mXv b_ªp
Unky knl¡pt¼mÄ bp_¯p Wn¶pw NjnNm_pt*m…

Fsâ Nm^yw AknsX Wn¡s« Wn§Ä bp_¯p Wn¶pw Njn¡m_pt*m..Ds*¶ FWn¡p tSm¶n]Sv..

tlme At¸mÄ b_ªp..AsS´m WnW¡p A§sW tSm¶n]Sv..
Unky Akt^mXp tImUn¨p..Mm³ k¶t¸mÄ fpS {l²n¨Sm Wn§Ä kmXv–hvB¸n ImänRv .ASp Njnªp Wn§apsX H^p hzNm^yw b_¨n`pw ..MmWnsSms¡ Nps_ N*Sm tfmsa..

tlme b_ªp. hSyw b_]mt`m Untky M§Ä¡v In` IpänNanNÄ D*v Akt^mXm\v ImänRv sI¿p¶Sv..
ASp tbms« Unky¡pw CsSms¡ D*mkpw .Wo Bav tfmlfÃtÃm.

Unky Akt^mXp b_ªp..B … ASymkly ¯nWp In`^pfm]n In` CXbmXpNÄ FÃmw D*v..Wn§Ä¡p B^m Nm^y§Ä WX¯nS^p¶Sv..

AWnS B\v ASnWp N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Dhivya

9 Comments

Add a Comment
 1. കഥ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

 2. Suuper kalakki

 3. കലക്കി തിമർത്തു

 4. superb divya superb .. oro partilum onninonnu mikacha avatharanavum, amitukalum kidilan thanna katto , keep it up and continue ..

 5. കഥ കലക്കുന്നുണ്ട്
  പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനിയും വേണം

 6. തകർത്തു …. പണിപ്പുര … ശരിക്കും പേരിനു ചേർന്ന എഴുത്ത് … അഭിനന്ദനങ്ങൾ … എല്ലാ ചരക്കുകളും ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം .

 7. ഒൻപത് പെണ്ണുങ്ങളും ആറു ആണുങ്ങളും കൂടെ ഉള്ള കൂട്ടക്കളി നടക്കുമോ?

  ബാക്കി വേഗം പോരട്ടെ.

 8. adipoliyayirunnu

 9. Superb avathranam adipoli aYittundu ….

  But Oru padu Peru vannodu cheriYa Oru coufution ..

  All the best ..

  Waiting next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan