പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും 596

290354 Kambi Views

 

പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും

Prarabdham Mathayiyum Padippistu enthuvum

By PADIPPIST KUTTAN(പഠിപ്പിസ്റ്റ് കുട്ടൻ)

{bn] hpir¯p¡sa ,
CSv N¼n¡p«Wns` Fsâ BUys¯ NT]m\v . Cu NT SnN¨pw hm¦`vbnNfm\v.Cu NT]ns` NTmbm{S§Ä Bs^]pw tkUWn¸n¡m³ Dt±ln¨n«Ã.Cu NT BhzmUW¯nWp tk*n fm{Sfm\v. CSns` A£^ sSäpNÄ¡v BUytf £f tImUn¡p¶p .Wn§apsX t{bmÕmiWkpw knfÀlWkpw H^p tbms` hzoN^n¡p¶Sm\v…

emPw 1

Fsâ tb^v f¯m]n . k]Êv 49 Njnªp . ko«n em^y]pw 2 f¡apfp*v . Mm³ Sn^pkW´bp^w hztUln]m\v. CknXps¯ H^p {bfpO h-vNqansâ dÊns` Nnan]m]v tKm`n sI¿p¶p. Mm³ H^p hmVm^\ NpXpwd¯n KWn¨p A¸Wpw A½]pw NqXn Ns*¯n] sb®nsW knkmikpw Njn¨p ASn 2 Np«nNsa D*m¡n hpOfm]n Njn]p¶p.

Fs¶ Np_n¨v b_ªm Mm³ Np_¨p N_p¯ Bam\v GNtUlw hnWnf WX³ {bNmlv ^mKnsâ Wn_w.Np_¨v NpXk]_pw D*v.Nm\m³ b_]¯¡ ewPn H¶pw CÃ. tN^a ¯ns` H^p {bm^mÏNm^³ eÀ¯mknsâ ewPns] DÅq.

CWn Fsâ NpXpwds¯ Np_n¨v b_]mw. em^y]psX tb^v hqhn. Fs¶ tbms` C^pWn_w B\kÄ.k]Êv 45 Njnªp.Nm\m³ k`n] S^t¡XnÃ.Nm`¯nsâ]pw Fsâ f¡apsX]pw bns¶ Fsâ N¿n`n^n¸pw sNm*v AkapsX fp`NÄ Wà tbms` koÀ¯n«p*v. Np_¨p Sq§n«p*v. AkÄ H^p bmkw ko«½]m\v. ko«n S¿Â tKm`n sI¿m_p*v ASv NqXmsS 2 blp¡Ä D*v ASn Wn¶pw DÅ bm`v AXp¯pÅ koXpNan sNm*v tbm]n sNmXp¡pw. Akav kas^ bmkw B\v. Bklyw DÅ Nm^y§Ä¡v fm{Stf SÀ¡n¨p WnÂNm_pÅp.

AkapsX l^o^s¯ Np_n¨v b_]pN]ms\¦n AkÄ¡v {bhkw NjnªtSmsX AkapsX A^sN«pw I´n]pw H¶v NqXn knNhn¨p. k]_pw A¸w ImXn]n«v D*v. Ct¸mapw AsSms¡ Nm\pt¼mÄ B Np*o W¡n sNm*n^n¡mWpw ASn`qsX Fsâ Np® tN__mWpw tSm¶pw.C§sW Hs¡ Bs\¦n`pw Cs¸mÄ A§sW dÔs¸Xm³ AkÄ¡v SmÂb^yw CÃ. “”””{bm]f]nsà Wm\fntà fWpgym ,bntÅs^ sN«n¡m_]nsÔ Fs¶ms¡ B\v tImUn¡p¶Sv.W½Ä B\p§Ä F´v sI¿m³ {bm]w B]ntà AsSmsN AwPoN^n¨p bpS¨p fqXn D_t§* PSn tNXn B\v.
em^y]psX Cu AN¨ H^p kl¯v FWn¡v h¦Xw B]n^p¶p. CSnsWms¡ b^nim^fm]n Wà I^¡v Xo¨Àfm^pw Asæn h-vNqans` Wà sb\vNp«nNavsX]pw fpOkpw fp`]pw Np*n]pw HmÀ¯p km\w knXm_pWvXv. ASm\v H^p hfmVmWw k]Êmw Nm`¯v.

CWn dm¡n DÅ BÄ¡ms^ Np_n¨v b_]mw. CWn DÅSv 2 f¡Ä B\v. H^mÄ `nÊn fsä]mÄ tXm\n. `nÊn¡v Cs¸mÄ 23 k]Êp*v.tXm\n¡v 19Dw.
`nÊn Cs¸mÄ H^p In«n N¼Wn]n tKm`n¡p tN_n.tXm\n sF «n Njnªp Znt¹mf N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

.

28 Comments

Add a Comment
 1. Njan orupaad pennungale avarude sammathathode cheythittund.cheyyumbol avarude kamathe kananam

 2. Kidu katha annaa…angu sukhippichu nirthuvalle…induvine polichadukk….kurach fet1sh koode add cheyy

 3. Nice story adyamayi ezhuthunnathanennu thonnukilla bakki partinayi kathirikkunnu

 4. Nexy part ennu expext cheyyanam….petennu thanne…varanam ennanu aagrahikunnathu

 5. Indhuvumayitulla kali venam adutha partill…avale payye..valachu kali

 6. Kolllam
  Indhuvumayitulla kali venam adutha partill…avale payye..valachu kali

 7. തുടക്കം അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടം ആയി

 8. ജിന്ന് ?☠

  നന്നായിട്ടുണ്ട്,

 9. Sanushaye? koote kalichal super??

 10. ഇന്ദു ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ കലക്കി …. തുടരുക

  1. ജിന്ന് ?☠

   Anas നമ്മൾ എഴുതിയ കഥകൾ വായിക്കാരില്ലെ?

 11. കലക്കി

 12. തുടക്കം പൊളി,, അടുത്തത് പെട്ടെന്ന് വേണം

 13. Powlichu. next

 14. Kollam nannaYittund Nalla avathranam

 15. bharyayum ayulla kali venam adutha partl

 16. കൊള്ളാം നല്ല തീം ………..
  നല്ല അവതരണം……

 17. തുടക്കം കൊള്ളാം. നല്ല സ്കോപ് ഉള്ള തീം ആണ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു.

  1. Thaan ellarhilum ithu thanne aanallode
   …scope..

 18. പ്രകാശ് രാജ് ഉം നിത്യ മേനോനുമായുള്ള കളി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ദു ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ കലക്കി.

 19. മന്ദന്‍ രാജാ

  അടിപൊളി ..

  അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടന്ന് പോന്നോട്ടെ …

 20. തുടക്കം തന്നെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അവതരണം . അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടന്ന് പോരട്ടെ

 21. ഗംഭീര തുടക്കം. നല്ല ശൈലിയും അവതരണവും. അടുത്ത ഭാഗം വേഗമാകട്ടെ.

 22. Thudakkam athi gamphiram ..athi manoharamaya avatharanam.superb theme keep it up bro and continue

 23. Super continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan