സംവിധാന സഹായി ഭാഗം 2 552

219704 Kambi Views

 

സംവിധാന സഹായി 2

Samvidhana Sahayi Part 2 bY  ഉർവശി മനോജ് 

Previous Parts

Mm³ N¿n km§n k¨n^p¶ AWpg]psX {dm bSps¡ bmânsâ tbm¡änt`¡v Sn^pNn sk¨p.AknWmgv AXp¯v Ìn FXp¡p¶SnWv tk*n]pÅ S¿ms_Xp¸n`m]n^p¶p.

“”AXp¯ tgm«v CXSp ssN
fpNant`¡p]À¯n k`SpssNsNm*v SmXn¡p bnXn¨p k`t¯m«v Sn^nªp tWm¡n Wn¡pN “”
AknWmgv AWpg s] tWm¡n¸_ªp.

WnÀt±lw tN«v AkÄ H^p ssN fpNant`¡p]À¯n f_pssNsNm*v SmXn¡p bnXn¨p.
At¸mjm\v B sM«n¡p¶ NmjvI MmWpÄs¸sX]pÅkÀ N*Sv. AkapsX N£¯ns` NmXp tbm`s¯ t^mfw. t^mfkaÀ¨ SpX§n] tlgw ASv CSpks^ kXn¨nà F¶v tSm¶p¶p. NmjvI N*v Mm³ DÄs¸sX]pÅkÀ N¼n]m]n Wn¡pN]m\v.

A`vbw AhzØSt]msX AknWmgv b_ªp ,

“” F´m\v Np«n CSv .. CSp tbms` H^p tcmt«mgq«v Wv– k^pt¼mÄ CsSms¡ kXn¨p Naªp tkt* k^m³ “”

“”sb¬Np«nNÄ¡v CSv b_ªpsNmXpt¡*Sv Ak^psX A½fm^m\v .. SÅ]pw In`t¸mÄ N£w k^n¡nÃm^n¡pw Atà “”

H^p kga³ In^n In^n¨p sNm*v thkyÀ A¨m]³ sNm¨½n\n tI¨ns] tWm¡n b_ªp.

F§sWs]¦n`pw Cu tcmt«mgq«v H¶p tkPw SoÀ¶p Nn«n]m fSn F¶ fmWhnNmkØ]n`m]n^p¶p sNm¨½n\n.
tbmhv Hs¡ kn«n«v F´p sI¿\sf¶_n]msS bN¨p Wn¡p¶ AWpg s] Iq*n¡m\n¨v UmhtWmXv AknWmgv b_ªp ,

“” Umth«m B si]À tkPsfm¶v _nfqkv sI¿q “”

CSptN«bmsX tf¡¸v tdmN-vhn Wn¶pw H^p tgknRv shäv FXp¯v Umh³ S¿m_m]n.

F¶n«v hz]w b_ªp ,

“”CsSms¡ hnWnfm^wP¯v Øn^w NmjvI]m\v, WmX³ sb®pw Wm«p{bfm\n]pw hnWnf]psX bm«v gq«n§nWnX¡v hw]pà kÀ½]psX bn¶nÂWn¶v Zm³hv Nan¡p¶SnWv tk*n sNm*pk¶ 18 Sfnj¯nNÄ .. Hä Hs^®w tbm`pw N£w kXn¨n«nÃm]n^p¶p .. HXpkn F´p*m]n sk_pw bSnW©p fnWn«psNm*v 18 N£§apw kXn¨p C_t¡* AkØ FWn¡v k¶p””

“”WnW¡v At¸mÄ CsSm^p lo`fm\tÃm””

Umhsâ NTtN«v k`n] Sm`vb^yw DÅSptbms` thkyÀ A¨m]³ b_ªp.

“”lo`w Bt\m s¶m .. sNmÅmw ASnWptlgfm\v A¨m] H^p tgknwPv shäv MmsWt¸mjpw tf¡¸v tdmN-vhn N^pSn SpX§n]Sv– “”

S³s_ sSmjn`n`pÅ BßmÀ°Ss] kÀ®n¡pkm³ Nn«p¶ H^kh^kpw A]mÄ bmjm¡m_nÃ.

A]mÄ b_ªSv l^n]ms\¶v FWn¡v A_n]mfm]n^p¶p , hnWnf bn¶\n]n Gäkpw NqXpS emkW tk* 2 BÄ¡m^m\v tf¡¸v fm³ N`m hwknVm]N³ F¶nkÀ. AkÀ sI]vS N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ഉർവശി മനോജ്

13 Comments

Add a Comment
 1. Super ….
  Mithra kuriante ntha scene

 2. എഡോ ഉവ്വേ തനിക്കു സിനിമയിൽ നല്ല ഭാവിയുണ്ട്. തിരക്കഥ എഴുതൂ,നന്നായി വരും.

 3. അതിമനോഹരം…കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നിന്നും ഒട്ടും മോശമാക്കിയില്ല… അടുത്ത ഭാഗതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു

 4. നല്ല വെറൈറ്റി ഫീൽ ഉണ്ട്. ഒരു മധുർ ഭണ്ഡാർക്കാർ സിനിമ പോലെ തോന്നി. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 5. Superb ….

  vithiYasthamaYa Oru flat form ..

  Nice avathranam …

  Waiting next part …

 6. ഉഗ്രൻ……

  😍😍😍😍

 7. Kollam polichu

 8. Super… Adipoli…

 9. ❤കിടിലൻ…അവതരണശൈലി നന്നായിട്ടുണ്ട്..

  😃സിനിമാ നടികൾക്കുപിറകിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻവന്ന ഇരുപതോളം തമിഴത്തികളുടെ കക്ഷം വടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ കിടിലൻ കോമടിയായി…😃

  1. യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന സംഭവം ആയിരുന്നു അത്. ചിത്രം നാടൻ പെണ്ണും നാട്ടു പ്രമാണിയും. ലൊക്കേഷൻ ഊട്ടി.

 10. വളരെയേറെ നന്നായി എഴുതി, ഈ ഭാഗം. അമ്മിണിയുടെ ഒരു കളി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ?

  1. ഈ ഭാഗത്തിൽ കളി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ മറ്റു സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് പിറകെ പോകുകയുള്ളൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan