സുരേഷിന്റെ സുലു 3 [ Dark Lord ] 663

62635 Kambi Views

 

സുരേഷിന്റെ സുലു  3

SURESHINTE SULU 3 BY നൈറ്റ് കിംഗ് aka ഡാർക്‌ലോർഡ്‌

CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS


ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡോക്സിലാണ് എഴുതുന്നത്..കഴിഞ്ഞ ഭാഗം അതിൽ 11 പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു..പക്ഷെ നമ്മടെ സൈറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ വെറും ആറായി. അപ്പൊ കണക്ക് പ്രകാരമൊരു 20 പേജ് ഡോക്സ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക് മുന്നിൽ 10 പേജുള്ള കഥയായി വരും..ഇത്തവണ അത് ഒക്കെയാകും എന്ന് കരുതുന്നു…ഇത്തവണയും 20% നടന്നതിന്റെ കൂടെ 80% എന്റെ ഫാന്റസി…അക്ഷരതെറ്റുകൾ പൊറുക്കുക.

 

കൂടാതെ കഥയിസ്സപ്പെട്ടാൽ ആ ലൈക് ബട്ടൺ (ഹാർട് ഐക്കൺ) അതിലൊന്ന് വിരലോ മൗസ് ക്ലിക്കോ ചെയ്യൂ…

 

സുരേഷിന്റെ സുലു ഭാഗം 3

As¸m W½Ä b_ªp Wn_p¯n]Sv Aksâ Hmh-vNmÀ AenW]s¯ bän. Fsâ fWÊns` sINp¯m³ Cu hnäptkg³ H¶v NqXn fq¸n¡m³ SpWnªn_§n. Mm³ hp`pknWv sXN-vh_v sI]Sp Fsâ NqsX ht¸mÀ«v sI]vSp Wnt¶m\w. AkÄ Bl¦ {bNXns¨¦n`pw Fsâ ht¸mÀ«v Ds*¶pÅSv AkÄ¡v ssV^yw WÂNn. (CSnWnX]n b_]m³ f_¶ H^p Nm^yw..M§Ä H^p fpWvN^pS`nWp tk*n ^KnÌÀ fmt^yKv sI]vSm]n^p¶p. shm `oP`n ihvd³Zv B³Zv sskcv B\v tNt«m…)

Mm³ “”””Aan]m F§Wp*v im¸n]mt]m??”

Nn^¬ ‘ im¸n Aan]m…hq¸À..hp`p Wo fp¯ms\Xn”

hp`p “”””tbmXm sI¡m..D½ tImUn]v¡m³ Nq«pNm^Wpw ht¸mÀ«v sI¿m³ sN«nt]mWpw…””

Mm³ ‘ FXm FknsX]m AkÄ D½ S¶Sv..”

Nn^¬ ‘ Aan]m BUymfm]SvsNm*v Nmknan` Nn«nt]..”

Mm³ “”””FXo ASm F¶ b\n]mXn..B bmkw bp_wNX`n NnX¶v H^p tgmZ tbm`pw NpXn¡m³ bämsS N^]n F¯n]t¸m Wo..AkWv tk*Ø`¯v H¶v sNmXps¡Xn hp`q”

Nn^¬ “”””hp`p tfmsa Fsâ Ip*n H^p½ SmXn I¡s^” Ak³ At¸mjs¯ fqZn MmWps*t¶m CsÃt¶m HmÀ¡msS tImUn¨p.

hp`p “”””Cu sI¡·m^psX Nm^yw..WnW¡v Ip*n Ss¶ tk\ftÃ..C¶m WnWvsX NojvIp*v bSps¡ NXn¨v ASn F´v Ip*p sNm*v I¸n H^p D½ …..½v½pABiv ‘

Nn^¬ “”””Fsâ hp`p sl^n¡pw Fsâ Ip*n Ss¶ Nn«ns]Xo..Aan]m FZmÀ NnsÊXm..Wnsâs]ms¡ emPyw..MmWpw H¶v Sn^n¨v sNmXps¡s«Xm..sNmSn]m]n«”

Mm³ “”””Wo sNmXan]m ..bs£ Akapw h½Sn¡\w..hp`p..WnW¡v Aksâ D½ tkt\mXn…””

hp`p “”””CWn MmWm]ns«´v b_]mWm..SmXm FWn¡pw ASptbms`m^p½…””

Nn^¬ “”””Fsâ I¡s^..sN«n¸nXn¨p½m mmmufffk …Wnsâ ^*p Ip*pw H^pfn¨q¼n D½”

hp`p “”””ifmiv ..D½miv …WnW¡v W¶m]n D½ sk¡mW_n]mtÃmXm..”

Nn^¬ “”””D½ sk¡m³ fm{SfsÃXn..tks_]pw A_n]mw”

Mm³ “”””AsS´mXm tks_ ‘

Nn^¬ “”””ii Ht^ma¯nWv b_ªSmXm..CkÄ H^p I^¡mX”

Mm³ ‘ bn¶ÃmsS Mm³ Pym^ân CÃm¯sSm¶pw CXp¡nsÃXm. WnW¡kapsX GSv emPfm Cãfm]Sv ‘

Nn^¬ “”””Aan]m C¶sSs¶¶v CÃ..FÃmw Cãfm..bs£ AkavsX Np*n Fsâ sbm¶an] fm^Nfm..”

Mm³ “”””A¡m^y¯n MmWpw..fm^N Np*n] Cu bq_n¡v N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Night King

Night King aka Darklord

ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ പല പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു...ഓരോ മത ഗ്രൻഥങ്ങളിൽ ഓരോ രീതിയിൽ..റോളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ നായകനായ ദൈവത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ ...ശക്തിമാണിത്‌ ഞാൻ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്‌മാവ്‌, ഹാരി പോട്ടറിൽ ഞാൻ ഡാർക് ലോർഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് മഞ്ഞുറഞ്ഞ വിൻഡർഫീൽഡിൽ നിറഞ്ഞാടുന്ന ഉഗ്രമുയർത്തിയായ ജോൺ സ്‌നോയുടെ ചുവന്ന അഗ്നിയേറിയ ഹാര്ടബേൺ കൊണ്ട് ചിന്നി ചിതരാണ് പോകുന്ന ന്യു സെൻസേഷൻ ആയ നൈറ്റ് കിംഗ് ആണ്....

9 Comments

Add a Comment
 1. Superb..adutha bhagathinu waiting..

 2. Superb ..adipoli ..please continue bro..

 3. ജിന്ന് ?☠

  Adipoli

 4. Superb.. Waiting for the next part..

 5. ബ്രോ കഥ കിടിലൻ .. നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു…

  അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു …

 6. ഡാർക്ക് ലോർഡ് ഭായി. കളി എഴുതാതെയും കമ്പി ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

 7. ജിന്ന്

  ചങ്ക് പൊളിച്ചു…

 8. അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan