യക്ഷയാമം 16 [വിനു വിനീഷ്] 329

22628 Kambi Views

 

യക്ഷയാമം 16
YakshaYamam Part 16 bY വിനു വിനീഷ്
Previous Parts

“”AsS´pbqK, bqKNjnªt¸mÄ hoSs¡´v hwekn¨p.?

tImUy¯nWp bp_sf f_ptImUy§apfm]n Pu^n A_n]mWpÅ BNmw£]n ko*pw tImUn¨p.

“”tgmZh bqK””
CX_n]hz^¯n h¨nUmWµ³ b_ªp

“”tgmZhbqK ?..””
hwl]t¯msX AkÄ ko*pw tImUn¨p.

“”BenIm^NÀ½§an k¨v Gäkpw tfmls¸«, Ajp¡m] H^pbqK]m\v ‘tgmZhbqK’ GSv f{´nNWpw sI¿m³ A_¡p¶NÀ½w. ASpsI]v–SpNjnªm emkn]n Culz^sâ CXsbX fq`w frSyp k^nt¡*nk^psf¶v bqÀ® WnÝ]fm\v.

“”AÃ fmtg, As¸m hoSs] B bqKsI¿mWmt\m sNm*ptbm]Sv.?””

“”AsS, “”

“”fmgv N*n«pt*m, F§Wm B bqKsI¿p¶Sv.
ASpsI]vSpNjnªt¸m hoS¡v t´`pw hweknt¨m?..””

“”fv, BenIm^NÀ½§Ä¡v tk*n Wnt]mPn¡s¸« NWyN]psX,
NWyNs]¶pk¨m FÃmwsNm*pw SnNªkÄ. Aksa WPvW]m]n^p¯n AkapsX lp¢w ss`wPnNdÔ¯n`qsX]ÃmsS f{´¯nsâ làn]m bp_¯psNm*pk¶v ASp Ssâfp³bn`pÅ timfNpÞ¯ns` APvWn]nt`¡v f{´§Ä Kbn¨psNm*v AÀ¸n¡p¶p.
Mm³ tW^s¯ b_ªntÃ.
B^mt\m Cu NÀ½wsI¿p¶Sv A]mÄ¡v A]mapsX DbmhWm fqÀ¯nNanÂWn¶pw bqÀÆmVnNw làn {bSnUmWwsI¿pw. Cu NÀf¯n`qsX A]mamNpw FÃmwsNm*pw là³.
NqXmsS Ssâ l{SpknsW K·K·m´^w sk´psk®o_m¡mWpw Njn]pw.””

FÃmwtN« Pu^n A¼^¶n^p¶p.

“”CsSms¡ DÅSmt\m?
FWn¡v knlzhn¡m³ bäp¶nÃym fmtg,””

“”fv, knlzhn¡\w, C¯^w NÀ½§Ä Ct¸mjpw WX¡p¶p*v.””

“”hoS¡v F´phwekn¨p.””

sb«¶v h¨nUmWµsâ fpOw PUvPUwsNm*pkmXntbmNp¶Sv Pu^n¡v Nm\m³ Njnªp.

“”7 Sk\]m\v B WoI³ hoSs]k¨v tgmZhbqK sI]vSSv.
^m{Sn]psX fim]mf¯n SpX§p¶bqK {dÒ]mf¯nWv fp³tb AkhmWn¸n¨n^n¡pw Nm^\w ^m{Sn]psX fim]fw F¶pb_]p¶Sv UpãvX lànNapsX hf]fm\v 12 f\nfpS fq¶^ks^. fq¶^Njnªm {dÒ]mfw SpX§pw. ASm]Sv Culz^sâ hf]w.
{dÒ]mfw SpX§n¡jnªn«pw bqK AkhmWn¨næn B NÀ½¯nWv c`fp*mNmsS tbmNpw.

A¶v AWn b_ªn^p¶p F«mfs¯ bqK¡pÅ H^p¡§Ä AXp¯ Afmkmhn]ns` fim]mf¯n SpX§psf¶v
fq¶mfs¯ bqKNjnªt¸mÄSs¶ tdmVfÞ`wf_ª hoS]psX fWhv bqÀ®fm]pw fmÀ¯mÞsâ ssNNan`m]n^p¶p.
bqK¡v hf]fmNpt¼mÄ Cu_tWmsX AkÄSs¶ hz]w Fjpt¶äv A]mapsX A^nNnt`¡ptbmNpw.bs£ CsSm¶pw AkÄ A_n]p¶p*mNnÃ.””

fÀ¯mÞsW N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

.

11 Comments

Add a Comment
 1. ഈ ഭാഗവും തകർത്തു . നൈസ് ഫീലിംഗ്.

 2. Outstanding writing ..
  Hats off 💞💞😍👏👏🙌🙌

 3. Aaa nayinte mon aniye kollan seethayodu vegam parayanam

 4. എന്തോന്നെടെ ഇത്

 5. Super. Thrilling..

 6. പെട്ടെന്ന് അടുത്ത പാർട്ട് ഇട് സഹോ

 7. കാമദേവ മന്ത്രം മുഴുവന്‍ എഴുതിയില്ലല്ലോ?

 8. ഗുഡ്

 9. ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ൩ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു തീർത്തു .
  കിടിലം
  ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു

 10. Superb ..kottayam pushpanathana kadathi vettunna triller novel .
  Keep it up and continue bro.

 11. അടിപൊളി ത്രില്ലർ. താങ്കളുടെ ഇൗ കഥ വായിക്കാൻ വല്ലാത്തൊരു ആകാംഷ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan